Ulovi korišćenja

Opšte odredbe

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo izgubljeno-nadjeno.com platforme i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između izgubljeno-nadjeno.com i svakog pojedinog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedene platforme.

Ova platforma je prevashodno namenjena elektronskom informisanju.

Korisnicima usluga koje pruža izgubljeno-nadjeno.com smatraju se posetioci i članovi. Posetilac je subjekat koji putem interneta pristupi platformi u smislu ovih Uslova korišćenja bez prijave ili registracije na platformu. Član je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na izgubljeno-nadjeno.com platformu, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje članovi ostavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju članovi koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva člana. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi član koji je unos izvršio.

1. Pružalac usluge informacionog društva, platforme

izgubljeno-nadjeno.com omogućava korišćenje usluga i sadržaja isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja Internet platformi izgubljeno-nadjeno.com (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).

Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj ovih platformi kao i sve servise povezane sa njima.

izgubljeno-nadjeno.com poštuje prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorskih i drugih srodnih prava, kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Svako korišćenje platforme u vlasništvu izgubljeno-nadjeno.com u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža izgubljeno-nadjeno.com i kršenjem Uslova korišćenja.

2. Izjava o odgovornosti izgubljeno-nadjeno.com

Korišćenje platforme izgubljeno-nadjeno.com je na isključivu odgovornost korisnika.

izgubljeno-nadjeno.com ne garantuje neprekidnost korišćenja internet platforme, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istie, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ove platforme. izgubljeno-nadjeno.com nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci internet usluga.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka , grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Korisnik izričito prihvata da izgubljeno-nadjeno.com ne može biti odgovoran za ponašanje drugih članova ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

izgubljeno-nadjeno.com zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svojih platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

3. Ugovorni odnos i ugovor po pristupu

Pristupom i korišćenjem platforme izgubljeno-nadjeno.com, članovi pristaju na Uslove korišćenja Internet platforme izgubljeno-nadjeno.com, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge informacionog društva.

Pristupom sadržajima internet platforme izgubljeno-nadjeno.com, svaki član izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.

4. Zaštita prava

izgubljeno-nadjeno.com će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

  • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan

  • nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja izgubljeno-nadjeno.com, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima

5. Zaštita autorskih i drugih prava intelektualne svojine

izgubljeno-nadjeno.com ima isključiva autorska prava platformi i na pojedine elemente koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili platforme u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od izgubljeno-nadjeno.com kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava izgubljeno-nadjeno.com i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

izgubljeno-nadjeno.com platforma sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na izgubljeno-nadjeno.com platformi.

Postavljanjem unosa na platforme, član je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku platforme. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost izgubljeno-nadjeno.com uz napomenu da je sadržaj preuzet sa izgubljeno-nadjeno.com internet stranice. izgubljeno-nadjeno.com ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.